Si te besh nje plan marketingu? 4 P e marketing mix

Të gjithë ne qe duam të zhvillojmë një aktivitet ekonomik, kemi nevojë për një plan. Në fakt, pavarësisht nga lloji I aktivitetit që doni të filloni, është shumë e rëndësishme t’i besoni detyrën konsulentëve të dedikuar të biznesit ose aftësive qe ju vete keni(nëse biznesi ka nevoje), të hartojnë një Plan Biznesi, të dobishme për planifikimin e të gjitha aktiviteteve që do të ndërmerren në kompani dhe të dobishme për mbijetesën e saj. Plani i Biznesit duhet të përfshijë një dokument që quhet Plani i Marketingut, i cili do të na lejojë të planifikojmë paraprakisht të gjitha hapat që duhen ndërmarrë për të hedhur me sukses produktin / shërbimin tonë në treg dhe për të fituar kshu mbijetesën tonë afat mesëm apo afatgjatë.

POR SI TË BËJMË një PLAN MARKETINGU?

Për të bërë një Plan Marketingu, para së gjithash është e nevojshme të mbështeteni në konsulentët që kanë përvojën e duhur në këtë fushe dhe që mund ta drejtojnë më mirë kompaninë në kete detyrë delikate të planifikimit të biznesit të tyre.

Plani i Marketingut është planifikimi I vete strategjisë dhe është i ndarë në pika të ndryshme kryesore te cilat duhen trajtuar sa me mirë.

lexo: Cilat jane gabimet e bizneseve ne lidhje me publikimet online

Në përgjithësi, një plan i mirë marketingu duhet të ndahet në:

 • Overview: një përmbledhje e asaj që do të diskutohet në brendesi te nje dokumenti;
 • Parathënie: hyrja e kompanise, produktet, objektivat që i nënshtrohen planit;
 • Mjedisi i marketingut: analiza e kontekstit në të cilin ne duam të zhvillojmë këtë plan. Një mbështetje e dobishme është analiza SWOT, e cila tregon pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet e sektorit në fjalë;
 • Plani i marketingut: të gjitha elementet e dobishme për shitjen e produktit tuaj në treg, duke përfshirë analizën e konkurrentëve dhe pozicionimin e produktit tuaj;
 • Buxheti i Marketingut: parashikimet e kostove / perfitimet që pritet nese zbatojnë planin;
 • Gantt: kohët e planifikuara dhe të planifikuara për të vendosur planin dhe për të arritur objektivat e përcaktuara;

Konkluzionet përfundimtare;

Brenda planit të marketingut një nga pikat më të rëndësishme për t’u trajtuar është përcaktimi i asaj që ne mund quhet 4 P të Marketingut (në zhargonin e Marketing Mix):

 1. produkt;
 2. çmimi;
 3. vend;
 4. Promovimi;
adokaditial

PRODUCT

Produkti i referohet produktit / shërbimit që do të shitet në treg, me të gjitha karakteristikat teknike të së njëjtës dhe funksionet e përdorimit ndaj të cilave u nënshtrohen përmbushjes së nevojave të konsumatorit. Para së gjithash është e rëndësishme të përcaktohet vlera e shtuar e produktit / shërbimit tonë, domethënë ajo që na dallon nga të tjerët (propozimi unik i shitjes) dhe propozimi ynë i vlerës. Në këtë skenar, një mbështetje e dobishme përcaktohet nga pozicionimi i produktit në treg, domethënë, identifikimi i dy karakteristikave kryesore për të synuar shitjen e produktit dhe analizën e konkurrentëve që konkurojnë për të dy karakteristikat e njëjta.

Në zhvillimin e produktit ju duhet të përcaktoni një seri pyetjesh për t’u përgjigjur:

 • Çfarë kërkon konsumatori nga produkti / shërbimi?
 • Si do ta përdorni?
 • Ku do ta përdorni?
 • Çfarë karakteristikash duhet të ketë për të plotësuar nevojat e konsumatorëve?
 • A e zhvillojmë këtë produkt sipas karakteristikave të kërkuara?
 • Cfare emër duhet t’i jap produktit?
 • Çfarë masash dhe ngjyrash t’i pershtatim?
 • Cfare e ben ndryshe produktin tone nga konkurrenca?
 • Si duhet të shfaqet produkti? Me Çfarë duhet të lidhim produktin tonë në mendjen e klientit?

PRICE

Çmimi i produktit / shërbimit është elementi i dytë që përbën marketing mix dhe kjo varet nga një sërë elementësh të rëndësishëm që duhen marrë në konsideratë:

 • koston totale, e cila duhet të merret parasysh për përcaktimin e çmimit përfundimtar;
 • marzhi i kontributit, që është shtesa e shtuar në koston totale dhe që do të konsiderohen fitimet tona që vijne nga shitja;
 • konkurrenca: padyshim që çmimi përfundimtar do të duhet të marrë parasysh çmimin e praktikuar nga konkurrentët, duke e konsideruar si nikia e tregut në të cilin do të veprojmë;

Si pjesë e strategjisë së çmimit, është e mundur të njohim tre:

 1. Ndërmarrja e tregut;
 2. Penetrimi në treg;
 3. Diversifikimi i çmimeve;

PLACE

Place tregon vendin se ku duam të shesim shërbimin apo produktit tone dhe strategjitë tona të shpërndarjes. A duam të shesim në internet? Offline? Nëpërmjet dyqaneve me një markë  te vetme apo me shumë marka? A duam të trajtojmë një strategji omnichannel (shitur në kanale të shumëfishta të shitjeve, në internet dhe offline)? E gjithë kjo duhet të presupozojë një strategji shpërndarje të organizuar mirë në një shkallë vendore, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Në përgjithësi është e mundur të dallohen strategjitë e mëposhtme të shpërndarjes:

 • Shpërndarja intensive;
 • Shpërndarja ekskluzive;
 • Shpërndarja selektive;
 • Franchising;

PROMOTION

Promocioni është një sërë strategjish të dobishme për të promovuar produktin / shërbimin tonë dhe për të informuar klientët për gjithçka që duhet të dinë për të: është një nga pikat më të rëndësishme për t’u marrë parasysh në keto 4 P të Marketingut.

Kjo përfshin:

 • Sale Organization;
 • Public Relation;
 • Advertising;
 • Sale Promotion;

Pra, kemi bere gjitcka perfeksisht deri ne kete moment: kemi një produkt të mirë që potencialisht kënaq klientin, kemi përcaktuar një çmim të drejtë që mund të kënaqë kompaninë dhe klientët; ne kemi zhvilluar një strategji të përsosur të shpërndarjes. Por tani pika qendrore është: si ta promovoni produktin dhe ta bëni atë të njohur me klientelen qe synoni? Natyrisht kjo është një pyetje jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse edhe nëse kemi produktin më të mirë dhe gjithçka në parametrat e paracaktuar, ne duhet të lëvizim te komunikojme te gjitha keto klienteve qe kemi identifikuar si potencialet tane! Këtu promovimi presupozon identifikimin e një sërë kanalesh me të cilat do të komunikojë. Panaire? Faqja e internetit dhe Rrjeti Social? Reklama në TV, radio dhe media të tjera? Iniciativat e marketingut jokonvencional (për shembull marketingu guerile)? Shitjet derë më derë? E gjithë kjo domosdoshmërisht do të varet nga tregu (BTB ose BTC?), Mbi objektivin e identifikuar dhe mbi buxhetin tonë të disponueshëm, si dhe mbi burimet njerëzore për t’u përfshirë në këtë detyrë.

Këto janë 4P të marketingut, ose Marketing Mix, të cilat me kalimin e kohës kanë shtuar komponentë të tjerë të rëndësishëm në përkufizimin e strategjisë së tyre të marketingut (derisa të bëhet ajo që Kotler përcakton 7 P, përfshirë People, Process e Phisical evidence).

Sipas mendimit tim, një nga pikat më të rëndësishme të një Plani të Marketingut është pa dyshim identifikimi dhe strukturimi i Marketing Mix, pasi pa këtë do të ishte e pamundur të përcaktoheshin ndonjë strategji të dobishme për vazhdimin e jetës së biznesit.

Shperndaje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram